LATHUND FÖR EN MÖJLIG LJUDBOKSKRITIK

En av målsättningarna för projektet Den lyssnande kritiken är att det undersökande arbete som har gjorts ska lägga grunden för en möjlig ljudbokskritik. Denna lathund är ett konkret och handfast sätt att initiera, eller åtminstone möjliggöra, en litteraturkritik med ljudboken som objekt.

 

Lathunden består av ett antal teman – som till exempel berör produktionen av ljudböcker lyssnandet som praktik och utrustningen som används vid lyssning på ljudböcker – vilka mynnar ut i en samling frågor. Dessa ska inte användas som någon checklista, utan är tänkt att ge olika, möjliga uppslag för den som ska sätta sig ned och lyssna – kritiskt.

1. Vilken lässtil har inläsaren? Drar den mer mot skådespelarens emfatiska inläsning eller mot den samtida ljudbokens effektiva och barskrapade inläsare? Hur många pauser gör inläsaren?

2. Vad är förhållandet mellan inläsarens ton och den text hen läser? Skär sig prosodin med innehållet eller förefaller inläsaren förstå texten på ett, så att säga, djupare plan? Det vill säga, hur bedömer du att inläsarens interpretation av texten tar sig uttryck i inläsningen?

3. Går det som lyssnare att skapa sig en uppfattning om huruvida inläsaren skapar eller har skapat sig ett förhållande till antingen textens eller till författarens “röst”? Jämför med andra läsares sätt att ta sig an likartad texter.

1. Hur är den studiotekniska produktionen? Är inspelningen komprimerad och torr eller mera luftig och rumslig? Hur är den klippt?

2. Känner du igen sättet den är producerad på? Påminner den dig till exempel om andra ljudböcker, om radioteatern eller om diktuppläsningar?

1. När du har lyssnat på ljudboken, har du då ägnat dig åt någon annan aktivitet? Har du till exempel sprungit, diskat eller åkt bil? Hur påverkar olika samtidiga sysslor din lyssning?

2. Hur uppfattade du din egen närvaro och aktivitet då du lyssnade på ljudboken i jämförelse med hur du förstår din närvaro vid “traditionell” läsning?

3. Hur lång tid tog det dig att lyssna igenom hela ljudboken?

4. Hur komponerades ditt lyssnande? Kortare eller längre sjok? Var lyssnade du? Hur påverkade lyssnandets plats och rum det hörda och den estetiska erfarenheten?

5. Lyssna på lyssnandet och försök identifiera orsakerna till varför du lyssnar som du lyssnar. Beror det på hur uppläsaren framför texten? Beror det på det som framförs? Beror det på ljudbilden eller kanske på det fiktionens rum som skapas av berättelsen? Eller beror det kanske på författarens “tonfall” eller stil?

1. Vad har du använt för utrustning när du har lyssnat på ljudboken i fråga? Det vill säga, lyssnar du i högtalare eller med hörlurar? Använder du mobiltelefonen? Har du en särskild app för ljudböcker? På vilket sätt ändras ljudboken som estetiskt objekt om du tillägnar dig den med annan utrustning än vanligt?

2. Har du läst någonting av den här författaren tidigare? Påverkar minnet av läsningen av den tryckta texten din upplevelse av ljudboken?

3. Författaren är alltid större än sina böcker. Har du kanske sett eller hört författaren i verkligheten eller i (andra) medier? Hur tas det du uppfattar som författarens persona till vara i ljudboken – hur är till exempel förhållandet mellan författaren och inläsarens persona? Det vill säga, vad tycker du om “castingen”? Är det rätt inläsare för texten?

4. Påverkar valet av inläsare din uppfattning av ljudboken? Har inläsaren kopplingar till verket på något sätt, antingen associativt eller konkret? Är det en eller flera inläsare? 

5. Hur påverkas en kritisk förståelse av ljudboken av det faktum att det inte rör sig om ett fysiskt objekt? Påverkar ljudbokens (ofta) strömmade struktur hur vi ser på den som verk? Påverkar det vad vi förväntar oss av den?

1.Hur ska vi beskriva lyssnandet? Vilka begrepp ska användas för att analysera, tolka och värdera ljudböcker som estetiskt sammansatta händelser eller objekt?

2. Kan man använda andra kritiska praktikers, till exempel musikkritikens, terminologier? Eller behöver man hitta på nya begrepp?